آمارشی

پارسی: شماره‌یِ آمارشی
English: counting numeral
Deutsch: Zählnumerale

Synonyms:
counting numeral,Zählnumerale

Comments are closed.