بندِ جستاری

پارسی: بندِ جستاری
English: content clause
Deutsch: Inhaltssatz

Synonyms:
content clause,Inhaltssatz

Comments are closed.