بندِ پردازه‌دار

پارسی: بندِ پردازه‌دار
English: determiner phrase
Deutsch: Determinansphrase

Synonyms:
Determinansphrase,determiner phrase

Comments are closed.