بی‌میانجی

پارسی: ساختِ بی‌میانجی
English: asyndeton
Deutsch: Asyndeton

Synonyms:
asyndeton

Comments are closed.