تک‌واژِ قاموسی

پارسی: تک‌واژِ قاموسی
English: lexical morpheme
Deutsch: lexikalisches Morphem

Synonyms:
lexical morpheme,lexikalisches Morphem

Comments are closed.