جمله‌یِ درخواستی

پارسی: جمله‌یِ درخواستی
English: imperative sentence
Deutsch: Imperativsatz

Synonyms:
imperative sentence,Imperativsatz

Comments are closed.