دنباله‌یِ آینده

پارسی: دنباله‌یِ آینده
English: post-future
Deutsch: Nach-Futur

Synonyms:
Nach-Futur,post-future

Comments are closed.