دوم‌شخص

پارسی: دوم‌شخص
نمودِ شخصیّتیِ بندِ اسمی
نمودِ شخصیّتیِ بندِ فعلی

English: second person
person subcategory of noun phrase
person subcategory of verb phrase

Deutsch: zweite Person
Teilkategorie der Person der Nominalphrase
Teilkategorie der Person der Verbalphrase

Synonyms:
second person,zweite Person

Comments are closed.