دگردیسیِ واکه‌ای

پارسی: دگردیسیِ واکه‌ای
English: apophony
Deutsch: Apophonie

Synonyms:
Apophonie,apophony

Comments are closed.