روی‌کرد

پارسی:
روی‌کردِ بندِ فعلی
روی‌کردِ جمله
English:
mood
sentence mood
Deutsch:
Modus
Satzmodus

Synonyms:
Modus,mood

Comments are closed.