زبانِ نیا-هند و اروپایی

پارسی: زبانِ نیا-هند و اروپایی
English: Proto-Indo-European language
Deutsch: proto-indoeuropäische Sprache

Synonyms:
Proto-Indo-European language,proto-indoeuropäische Sprache

Comments are closed.