شماره‌یِ نسبی

پارسی: شماره‌یِ نسبی
English: multiplicative numeral
Deutsch: Multiplikativum

Synonyms:
multiplicative numeral,Multiplikativum

Comments are closed.