ضمیرِ دارایی

پارسی: ضمیرِ دارایی
English: possessive pronoun
Deutsch: Possessivpronomen

Synonyms:
possessive pronoun,Possessivpronomen

Comments are closed.