قرینه‌یِ ذهنی

پارسی: قرینه‌یِ ذهنی
English: obviative redundancy
Deutsch: obviative Redundanz

Synonyms:
obviative redundancy,obviative Redundanz

Comments are closed.