قرینه‌یِ ذکری

پارسی: قرینه‌یِ ذکری
English: proximate redundancy
Deutsch: proximate Redundanz

Synonyms:
proximate redundancy,proximate Redundanz

Comments are closed.