مفعولِ دارایی

پارسی: مفعولِ دارایی
English: possessive object
Deutsch: Possessivobjekt

Synonyms:
possessive object,Possessivobjekt

Comments are closed.