نشانه‌یِ درنگ

پارسی: نشانه‌یِ درنگ
English: comma
Deutsch: Komma

Synonyms:
comma,Komma

Comments are closed.