نمودِ دستوری

پارسی: نمودِ دستوری
English: grammatical category
Deutsch: grammatische Kategorie

Synonyms:
grammatical category,grammatische Kategorie

Comments are closed.