نمودِ شخصیّتی

پارسی: نمودِ شخصیّتی
نمودِ شخصیّتیِ بندِ اسمی
نمودِ شخصیّتیِ بندِ فعلی

English: person
grammatical categorie of noun phrase
grammatical categorie of verb phrase

Deutsch: Person
grammatische Kategorie der Nominalphrase
grammatische Kategorie der Verbalphrase

Synonyms:
person

Comments are closed.