هم‌پایگیِ تنشی

پارسی: هم‌پایگیِ تنشی
English: adversative coordination
Deutsch: adversative Koordination

Synonyms:
adversative coordination,adversative Koordination

Comments are closed.