هم‌پایگیِ سببی

پارسی: هم‌پایگیِ سببی
English: causal coordination
Deutsch: kausale Koordination

Synonyms:
causal coordination,kausale Koordination

Comments are closed.