واک‌دار کردن

پارسی: واک‌دار کردن
English: sonorization
Deutsch: Sonorisierung

Synonyms:
Sonorisierung,sonorization

Comments are closed.