پیوندِ اقترانی

پارسی: پیوندِ اقترانی
English: comitative genitive
Deutsch: Komitativgenitiv

Synonyms:
comitative genitive,Komitativgenitiv

Comments are closed.