پیوندِ دارایی

پارسی: پیوندِ دارایی
English: possessive genitive
Deutsch: Possessivgenitiv

Synonyms:
possessive genitive,Possessivgenitiv

Comments are closed.