[ow]

نگاه کنید به ۱×ب×ب. (دگرگونیِ رشته‌یِ واجیِ /æv/ به واج‌گونه‌یِ [ow] در راستایِ چندآواییِ آزاد در گویش‌هایِ امروزیِ باختری‌ترِ پارسی (به ویژه زبانِ معیارِ ایران)، اگر این دو واج هر دو در یک هجا باشند)

Comments are closed.