جدولِ بن‌هایِ فعل در زبانِ پارسی

jadvale bonhaye fel dar zabane parsi

پیاده کردنِ جدولِ بن‌هایِ فعل در زبانِ پارسی

ستون‌هایِ جدول:

پاسخ دهید