سیاهه‌یِ عنصرهایِ زبانی

/ɒ/
/-ɒ/ ادات
/-ɒ/ پس‌وند
/-ɒ/ پس‌نهشت
/-ɒ-/ میان‌وند
/-ɒd/ پس‌وندِ فعل‌پرداز
/ɒdæm/ ضمیرِ شخصیِ عام
/-ɒð/ پس‌وندِ فعل‌پرداز
/-ɒðegi/ پس‌وند
/-ɒgen/ پس‌وند
/-ɒgin/ پس‌وند
/ɒhɒj/ ادات
/-ɒi/ پس‌وند
/ɒj/ ادات
/ɒjɒ/ ادات
/-ɒjɒ/ پس‌وند
/-ɒjægi/ پس‌وند
/-ɒk/ پس‌وند
/-ɒken/ پس‌وند
/-ɒkin/ پس‌وند
/-ɒl/ پس‌وند
/-ɒlæ/ پس‌وند
/-ɒle/ پس‌وند
/-ɒm/ پس‌وندِ فعل‌پرداز
/-ɒmæ/ پس‌وند
/-ɒme/ پس‌وند
/-ɒn/ پس‌وند
/ɒn/ ضمیرِ اشاره
/ɒn/ ضمیرِ کانونی
/ɒnɒn/ ضمیرِ اشاره
/ɒnæk/ ادات
/ɒndun/ ادات
/ɒnhɒ/ ضمیرِ اشاره
/ɒn hæmæ/ ضمیرِ اندازه
/ɒn hæme/ ضمیرِ اندازه
/ɒn koʤɒ/ ضمیرِ اشاره
/ɒn ʧ/ ضمیرِ اشاره
/ɒn ʧe/ ضمیرِ اشاره
/ɒn ʧon ɒn/ ضمیرِ چگونگی
/ɒn ʧun ɒn/ ضمیرِ چگونگی
/-ɒr/ پس‌وند
/ɒre/ ادات
/ɒreː/ ادات
/ɒri/ ادات
/-ɒs/ پس‌وند
/-ɒsɒ/ پس‌وند
/-ɒt/ پس‌وند
/-ɒvænd/ پس‌وند
/æ/
/-æ/ پس‌وند
/æbɒ-/ پیش‌وند
/æbɒ/ پیش‌نهشت
/æbær/ پیش‌نهشت
/æbeː-/ پیش‌وند
/æbeː/ پیش‌نهشت
/-æd/ پس‌وندِ فعل‌پرداز
/-æð/ پس‌وندِ فعل‌پرداز
/æʤæb/ ضمیرِ شگفتی
/ægær/ ادات
/ægær/ میانجی
/æɣjɒr/ ضمیرِ تمایزی
/æj/ پیش‌نهشت
/æj ~ -ɒ/ پیرانهشت
/æjɒ/ ادات
/æjɒ/ پیش‌نهشت
/-æk/ پس‌وند
/æknun/ ادات
/ælɒ/ ادات
/-æm/ پس‌وند
/-æm/ پس‌وندِ فعل‌پرداز
/-æm/ فعلِ پایه
/æmɒ/ ضمیرِ شخصی
/-æn/ پس‌وند
/-ænd/ پس‌وند
/-ænd/ پس‌وندِ فعل‌پرداز
/ænd/ ضمیرِ شمارشی
/-ænd/ فعلِ پایه
/-ændæ/ پس‌وند
/ændær/ پس‌نهشت
/ændær/ پیش‌نهشت
/ændær/ اداتِ فعلی
/-ænde/ پس‌وند
/ænd-i/ ضمیرِ شمارشی
/-ændu/ پس‌وند
/-ængi/ پس‌وند
/ær/ ادات
/-ær/ پس‌وند
/ær/ میانجی
/-æst/ پس‌وند
/-æst/ فعلِ پایه
/-æʃt/ پس‌وند
/æz/ پیش‌نهشت
/æz ~ ændær/ پیرانهشت
/æz ~ bær/ پیرانهشت
/æz ~ dær/ پیرانهشت
/æz ~ færɒz/ پیرانهشت
/æz ~ rɒ/ پیرانهشت
/b/
/bɒ-/ پیش‌وند
/-bɒ/ پس‌وند
/bɒ/ پیش‌نهشت
/bɒhmɒn/ ضمیرِ اشاره‌یِ مبهم
/-bɒn/ پس‌وند
/-bɒr/ پس‌وند
/bɒr/ یگان
/-bɒræ/ پس‌وند
/-bɒre/ پس‌وند
/bɒstɒr/ ضمیرِ اشاره‌یِ مبهم
/bɒz/ ادات
/bɒz/ اداتِ فعلی
/bɒz-/ پیش‌وند
/bɒz/ پیش‌نهشت
/bæ/ پیش‌نهشت
/bæ ~ ændær/ پیرانهشت
/bæ ~ ændærun/ پیرانهشت
/bæ ~ bær/ پیرانهشت
/bæ ~ dær/ پیرانهشت
/bæ ~ dærun/ پیرانهشت
/bæʔz-i/ ضمیرِ بخشی
/bæʔz-i-hɒ/ ضمیرِ بخشی
/bæd/ پیش‌نهشت
/bæð/ پیش‌نهشت
/bæhmɒn/ ضمیرِ اشاره‌یِ مبهم
/bæhmɒni/ ضمیرِ اشاره‌یِ مبهم
/bæhmædɒn/ ضمیرِ اشاره‌یِ مبهم
/bæhmæðɒn/ ضمیرِ اشاره‌یِ مبهم
/bæl/ میانجی
/bæɣijjæ/ ضمیرِ تمایزی
/bæɣijje/ ضمیرِ تمایزی
/-bær/ پس‌وند
/bær/ اداتِ فعلی
/bær/ پیش‌نهشت
/bær-ɒ-bær/ ضمیرِ نسبی
/bær ~ ændær/ پیرانهشت
/bær ~ bær/ پیرانهشت
/bærx-i/ ضمیرِ بخشی
/-bæs/ پس‌وند
/be-/ پیش‌وند
/be/ پیش‌نهشت
/be ~ ændær/ پیرانهشت
/be ~ ændærun/ پیرانهشت
/be ~ bær/ پیرانهشت
/be ~ dær/ پیرانهشت
/be ~ dærun/ پیرانهشت
/bed/ پیش‌نهشت
/bedune/ پیش‌نهشت
/beː-/ پیش‌وند
/beː/ پیش‌نهشت
/bi-/ پیش‌وند
/bi/ پیش‌نهشت
/-bil/ پس‌وند
/bisɒr/ ضمیرِ اشاره‌یِ مبهم
/bist/ شماره‌یِ ساده
/bistɒr/ ضمیرِ اشاره‌یِ مبهم
/bivær/ شماره‌یِ ساده
/-bod/ پس‌وند
/-boð/ پس‌وند
/bol-/ پیش‌وند
/d/
/-d/ پس‌وند
/-dɒn/ پس‌وند
/dɒnæ/ یگان
/dɒne/ یگان
/-dɒni/ پس‌وند
/-dɒr/ پس‌وند
/dæh/ شماره‌یِ ساده
/-dæn/ پس‌وند
/dær/ اداتِ فعلی
/dær/ پیش‌نهشت
/dær/ پس‌نهشت
/dær ~ dær/ پیرانهشت
/degær/ ضمیرِ تمایزی
/degærɒn/ ضمیرِ تمایزی
/degærhɒ/ ضمیرِ تمایزی
/degæri/ ضمیرِ تمایزی
/devist/ شماره‌یِ ساده
/digær/ ادات
/digær/ ضمیرِ تمایزی
/digærɒn/ ضمیرِ تمایزی
/digærhɒ/ ضمیرِ تمایزی
/digæri/ ضمیرِ تمایزی
/digærom/ ضمیرِ تمایزی
/-dis/ پس‌وند
/-diz/ پس‌وند
/do/ شماره‌یِ ساده
/dovist/ شماره‌یِ ساده
/ʤ/
/-ʤi/ پس‌وند
/-ʤin/ پس‌وند
/ʤomlæ/ ضمیرِ همگانی
/ʤomlægi/ ضمیرِ همگانی
/ʤomle/ ضمیرِ همگانی
/ʤomlegi/ ضمیرِ همگانی
/ʤoz/ برآیندِ حذف
/e/
/-e/ میانجی
/-e/ پردازه‌یِ شناختی
/-e/ پس‌وند
/-eh/ پس‌وند
/ej/ پیش‌نهشت
/ej ~ -ɒ/ پیرانهشت
/ellɒ/ پیش‌نهشت
/ellɒ/ میانجی
/em-/ ضمیرِ اشاره
/-est/ پس‌وند
/-estɒn/ پس‌وند
/-eʃ/ پس‌وند
/-eʃn/ پس‌وند
/-eʃt/ پس‌وند
/eː/
/-eː/ پردازه‌یِ شناختی
/-eː/ پس‌وندِ فعل‌پرداز
/-eː/ فعلِ پایه
/-eːd/ پس‌وندِ فعل‌پرداز
/-eːd/ فعلِ پایه
/-eːð/ پس‌وندِ فعل‌پرداز
/-eːð/ فعلِ پایه
/eːðun/ ادات
/-eːm/ پس‌وندِ فعل‌پرداز
/-eːm/ فعلِ پایه
/eːʃɒn/ ضمیرِ شخصی
/-eːt/ پس‌وندِ فعل‌پرداز
/-eːt/ فعلِ پایه
/eːʧ/ ضمیرِ تهی
/f/
/fɒ/ پیش‌نهشت
/fɒ/ اداتِ فعلی
/færɒ/ اداتِ فعلی
/færɒ/ پیش‌نهشت
/færɒz/ اداتِ فعلی
/-fæʃ/ پس‌وند
/folɒn/ ضمیرِ اشاره‌یِ مبهم
/folɒni/ ضمیرِ اشاره‌یِ مبهم
/foru/ اداتِ فعلی
/g/
/gɒh-i/ ضمیرِ بخشی
/-gɒlæ/ پس‌وند
/-gɒle/ پس‌وند
/-gɒn/ پس‌وند
/-gɒnæ/ پس‌وند
/-gɒne/ پس‌وند
/-gɒr/ پس‌وند
/gær/ ادات
/-gær/ پس‌وند
/gær/ میانجی
/-gen/ پس‌وند
/-gin/ پس‌وند
/ɣ/
/-ɣɒlæ/ پس‌وند
/-ɣɒle/ پس‌وند
/ɣæjr/ ضمیرِ تمایزی
/ɣæjreh/ ضمیرِ تمایزی
/ɣejr/ ضمیرِ تمایزی
/ɣejreh/ ضمیرِ تمایزی
/h/
/hɒ/ ادات
/-hɒ/ پس‌وند
/hɒ/ اداتِ فعلی
/hɒ/ پیش‌نهشت
/hɒmvɒr/ ادات
/hɒmvɒræ/ ادات
/hɒmvɒre/ ادات
/hɒn/ ادات
/-hɒn/ پس‌وند
/hæft/ شماره‌یِ ساده
/hæftɒd/ شماره‌یِ ساده
/hæftɒð/ شماره‌یِ ساده
/hægerz/ ادات
/hæj/ ادات
/hælɒ/ ادات
/hælæ/ ادات
/hæle/ ادات
/hæm/ ادات
/hæm/ اداتِ فعلی
/hæm-/ پیش‌وند
/hæm/ ضمیرِ دوسویه
/hæm-/ ضمیرِ کانونی
/hæm- ~ -i/ پیراوند
/hæmɒ/ ضمیرِ شخصی
/hæmɒd/ ضمیرِ همگانی
/hæmɒð/ ضمیرِ همگانی
/hæm-ɒn/ ضمیرِ اشاره‌یِ کانونی
/hæm-ɒnhɒ/ ضمیرِ اشاره‌یِ کانونی
/hæmɒr/ ادات
/hæmɒrɒ/ ادات
/hæmɒræ/ ادات
/hæmɒre/ ادات
/hæmæ/ ضمیرِ پخشی
/hæmæ/ ضمیرِ همگانی
/hæmægɒn/ ضمیرِ همگانی
/hæmægi/ ضمیرِ همگانی
/hæmægin/ ضمیرِ همگانی
/hæm-æknun/ ادات
/hæmæ ʧi/ ضمیرِ همگانی
/hæm-degær/ ضمیرِ دوسویه
/hæm-digær/ ضمیرِ دوسویه
/hæme/ ضمیرِ پخشی
/hæme/ ضمیرِ همگانی
/hæmegɒn/ ضمیرِ همگانی
/hæmegi/ ضمیرِ همگانی
/hæmegin/ ضمیرِ همگانی
/hæme ʧi/ ضمیرِ همگانی
/hæmeː/ ادات
/hæm-eːðun/ ادات
/hæmeːʃæ/ ادات
/hæmgin/ ضمیرِ همگانی
/hæmi/ ادات
/hæm-idun/ ادات
/hæm-in/ ضمیرِ اشاره‌یِ کانونی
/hæm-inæk/ ادات
/hæm-inhɒ/ ضمیرِ اشاره‌یِ کانونی
/hæm-konun/ ادات
/hæmiʃæ/ ادات
/hæmiʃe/ ادات
/hæm-to/ ضمیرِ شخصیِ کانونی
/hæm-ʧo/ پیش‌نهشت
/hæm-ʧon/ پیش‌نهشت
/hæm-ʧun/ پیش‌نهشت
/hæm-u/ ضمیرِ شخصیِ کانونی
/hæm-uj/ ضمیرِ شخصیِ کانونی
/hæmvɒr/ ادات
/hæmvɒræ/ ادات
/hæmvɒre/ ادات
/hæm-væj/ ضمیرِ شخصیِ کانونی
/hæm-vej/ ضمیرِ شخصیِ کانونی
/-hæn/ پس‌وند
/hænuz/ ادات
/hær/ ضمیرِ پخشی
/hær/ ضمیرِ تهی
/hær/ ضمیرِ همگانی
/hær/ میانجی
/hær ɒn/ ضمیرِ پخشی
/hær ɒn koʤɒ/ ضمیرِ پخشی
/hær ɒn ʧ/ ضمیرِ پخشی
/hær ɒn ʧe/ ضمیرِ پخشی
/hærgez/ ادات
/hærgiz/ ادات
/hær jek/ ضمیرِ پخشی
/hær jek-i/ ضمیرِ پخشی
/hær k/ ضمیرِ پخشی
/hær ke/ ضمیرِ پخشی
/hær ki/ ضمیرِ پخشی
/hær kodɒm/ ضمیرِ پخشی
/hær koðɒm/ ضمیرِ پخشی
/hær koʤɒ/ ضمیرِ پخشی
/hær ʧ/ ضمیرِ پخشی
/hær ʧænd/ ضمیرِ پخشی
/hær ʧe/ ضمیرِ پخشی
/hær ʧe/ ضمیرِ تکمیلی
/hær ʧe-ɣædr/ ضمیرِ پخشی
/hær ʧi/ ضمیرِ پخشی
/hær ʧun/ ضمیرِ پخشی
/hæʃt/ شماره‌یِ ساده
/hæʃtɒd/ شماره‌یِ ساده
/hæʃtɒð/ شماره‌یِ ساده
/hej/ ادات
/hezɒr/ شماره‌یِ ساده
/heːʧ/ ضمیرِ تهی
/heːʧi/ ضمیرِ تهی
/heːʧ jek/ ضمیرِ تهی
/heːʧ ki/ ضمیرِ تهی
/heːʧ kodɒm/ ضمیرِ تهی
/heːʧ koðɒm/ ضمیرِ تهی
/heːʧ koʤɒ/ ضمیرِ تهی
/heːʧ ʧi/ ضمیرِ تهی
/hin/ ادات
/hiʧ/ ضمیرِ تهی
/hiʧi/ ضمیرِ تهی
/hiʧ jek/ ضمیرِ تهی
/hiʧ ki/ ضمیرِ تهی
/hiʧ kodɒm/ ضمیرِ تهی
/hiʧ koʤɒ/ ضمیرِ تهی
/hiʧ ʧi/ ضمیرِ تهی
/hoː/ اداتِ فعلی
/i/
/-i/ پردازه‌یِ شناختی
/-i/ پس‌وند
/-i/ پس‌وندِ فعل‌پرداز
/i-/ ضمیرِ اشاره
/-i/ فعلِ پایه
/-i/ میانجی
/-id/ پس‌وندِ فعل‌پرداز
/-id/ فعلِ پایه
/idænd/ ضمیرِ شمارشی
/idun/ ادات
/iðænd/ ضمیرِ شمارشی
/-iʤæ/ پس‌وند
/-iʤe/ پس‌وند
/-ih/ پس‌وند
/-ijjæ/ پس‌وند
/-ijjæt/ پس‌وند
/-ijje/ پس‌وند
/-ik/ پس‌وند
/-im/ پس‌وندِ فعل‌پرداز
/-im/ فعلِ پایه
/imɒ/ ضمیرِ شخصی
/-in/ پس‌وند
/in/ ضمیرِ اشاره
/in/ ضمیرِ کانونی
/inɒn/ ضمیرِ اشاره
/-inæ/ پس‌وند
/inæk/ ادات
/inænd/ ضمیرِ شمارشی
/-ine/ پس‌وند
/inhɒ/ ضمیرِ اشاره
/in hæmæ/ ضمیرِ اندازه
/in hæme/ ضمیرِ اندازه
/in ʧon in/ ضمیرِ چگونگی
/in ʧun in/ ضمیرِ چگونگی
/-iʃ/ پس‌وند
/iʃɒn/ ضمیرِ شخصی
/-it/ فعلِ پایه
/iʧ/ ضمیرِ تهی
/-iʧæ/ پس‌وند
/-iʧe/ پس‌وند
/-ivɒr/ پس‌وند
/-izæ/ پس‌وند
/-izæk/ پس‌وند
/-ize/ پس‌وند
/j/
/jɒ/ ادات
/jɒ/ پیش‌نهشت
/jɒ/ میانجی
/-jɒr/ پس‌وند
/jɒr-u/ ضمیرِ اشاره‌یِ مبهم
/jæk/ شماره‌یِ ساده
/jek/ شماره‌یِ ساده
/jek-degær/ ضمیرِ دوسویه
/jek-digær/ ضمیرِ دوسویه
/jek-digærɒn/ ضمیرِ دوسویه
/jek-i/ شماره‌یِ ساده
/jek kodɒm/ ضمیرِ گزینشی
/jek koðɒm/ ضمیرِ گزینشی
/k/
/kæj/ ضمیرِ پرسشی
/kæjhɒ/ ضمیرِ پرسشی
/ke/ ادات
/ke/ ضمیرِ پرسشی
/ke/ میانجی
/kej/ ضمیرِ پرسشی
/kejhɒ/ ضمیرِ پرسشی
/ki/ ضمیرِ پرسشی
/ki/ میانجی
/kiɒn/ ضمیرِ پرسشی
/kihɒ/ ضمیرِ پرسشی
/kodɒm/ ضمیرِ پرسشی
/kodɒmɒn/ ضمیرِ پرسشی
/kodɒmhɒ/ ضمیرِ پرسشی
/kodɒmi/ ضمیرِ پرسشی
/kodɒmin/ ضمیرِ پرسشی
/kodɒminhɒ/ ضمیرِ پرسشی
/kodɒmin jek/ ضمیرِ پرسشی
/kodɒm jek/ ضمیرِ پرسشی
/koðɒm/ ضمیرِ پرسشی
/koðɒmɒn/ ضمیرِ پرسشی
/koðɒmhɒ/ ضمیرِ پرسشی
/koðɒmi/ ضمیرِ پرسشی
/koðɒmin/ ضمیرِ پرسشی
/koðɒminhɒ/ ضمیرِ پرسشی
/koðɒmin jek/ ضمیرِ پرسشی
/koðɒm jek/ ضمیرِ پرسشی
/koʤɒ/ ضمیرِ پخشی
/koʤɒ/ ضمیرِ پرسشی
/koʤɒ/ میانجی
/koʤɒhɒ/ ضمیرِ پرسشی
/konun/ ادات
/-kur/ پس‌وند
/l/
/-lɒn/ پس‌وند
/-lɒx/ پس‌وند
/leːk/ ادات
/-lik/ پس‌وند
/lik/ ادات
/m/
/-m/ ضمیرِ دارایی
/mɒ/ ضمیرِ شخصی
/mɒhɒ/ ضمیرِ شخصی
/mɒjɒn/ ضمیرِ شخصی
/-mɒn/ پس‌وند
/-mɒn/ ضمیرِ دارایی
/mæ/ ادات
/mæ-/ پیش‌وند
/mæ-/ ضمیرِ شخصی
/mægær/ ادات
/mægær/ پیش‌نهشت
/mægær/ میانجی
/mæn/ ضمیرِ شخصی
/-mænd/ پس‌وند
/-mændæ/ پس‌وند
/-mænde/ پس‌وند
/mær/ پیش‌نهشت
/mærdom/ ضمیرِ تمایزی
/mær ~ rɒ/ پیرانهشت
/meː-/ ادات
/mi-/ ادات
/miljun/ شماره‌یِ ساده
/n/
/-nɒ/ پس‌وند
/nɒ-/ پیش‌وند
/nɒ- ~ -i/ پیراوند
/-nɒk/ پس‌وند
/næ/ ادات
/næ-/ پیش‌وند
/næk/ ادات
/-nængi/ پس‌وند
/nævæd/ شماره‌یِ ساده
/nævæð/ شماره‌یِ ساده
/negæh/ اداتِ فعلی
/negɒh/ اداتِ فعلی
/ni/ ادات
/ni-/ پیش‌وند
/nim/ شماره‌یِ ساده
/niz/ ادات
/noh/ شماره‌یِ ساده
/nun/ ادات
/o/
/o/ میانجی
/-ol/ پس‌وند
/-olæ/ پس‌وند
/-ole/ پس‌وند
/-om/ پس‌وند
/-oræ/ پس‌وند
/-ore/ پس‌وند
/p/
/pɒ-/ پیش‌وند
/-pɒd/ پس‌وند
/pɒd-/ پیش‌وند
/-pɒð/ پس‌وند
/pɒð-/ پیش‌وند
/pɒj-/ پیش‌وند
/pɒr-/ پیش‌وند
/pænʤ/ شماره‌یِ ساده
/pænʤɒh/ شماره‌یِ ساده
/pænʤæh/ شماره‌یِ ساده
/pæs/ ادات
/pæs/ اداتِ فعلی
/piʃ/ اداتِ فعلی
/r/
/rɒ/ پس‌نهشت
/rɒh/ یگان
/-rɒn/ پس‌وند
/-ræ/ پس‌وند
/ræh/ یگان
/-re/ پس‌وند
/-rom/ پس‌وند
/ru/ اداتِ فعلی
/s/
/-sɒ/ پس‌وند
/-sɒr/ پس‌وند
/sæd/ شماره‌یِ ساده
/sæð/ شماره‌یِ ساده
/-sær/ پس‌وند
/sær/ اداتِ فعلی
/se/ شماره‌یِ ساده
/sefr/ شماره‌یِ ساده
/si/ شماره‌یِ ساده
/-sir/ پس‌وند
/ʃ/
/-ʃ/ ضمیرِ دارایی
/-ʃɒn/ ضمیرِ دارایی
/-ʃæn/ پس‌وند
/ʃæst/ شماره‌یِ ساده
/ʃeʃ/ شماره‌یِ ساده
/ʃomɒ/ ضمیرِ شخصی
/ʃomɒhɒ/ ضمیرِ شخصی
/ʃomɒjɒn/ ضمیرِ شخصی
/t/
/-t/ پس‌وند
/-t/ ضمیرِ دارایی
/tɒ/ ادات
/tɒ/ پیش‌نهشت
/tɒ/ میانجی
/tɒ/ یگان
/-tɒn/ ضمیرِ دارایی
/-tɒr/ پس‌وند
/-tɒʃ/ پس‌وند
/-tæn/ پس‌وند
/-tær/ پس‌وند
/tæræf/ ضمیرِ اشاره‌یِ مبهم
/tiræst/ شماره‌یِ ساده
/to/ ضمیرِ شخصی
/ʧ/
/ʧɒr/ شماره‌یِ ساده
/-ʧæ/ پس‌وند
/ʧæhɒr/ شماره‌یِ ساده
/ʧænd/ ضمیرِ پرسشی
/ʧænd/ ضمیرِ شمارشی
/ʧænd/ میانجی
/ʧænd-ɒn/ ضمیرِ اندازه
/ʧænd-ɒn/ ضمیرِ شمارشی
/ʧænd-ɒn/ ضمیرِ نسبی
/ʧænd-eː/ ضمیرِ شمارشی
/ʧænd-i/ ضمیرِ شمارشی
/ʧænd-in/ ضمیرِ اندازه
/ʧænd-in/ ضمیرِ شمارشی
/ʧænd-in o ʧænd/ ضمیرِ شمارشی
/-ʧe/ پس‌وند
/ʧe/ ضمیرِ پرسشی
/ʧe/ ضمیرِ شگفتی
/ʧe/ میانجی
/ʧehɒ/ ضمیرِ پرسشی
/ʧehel/ شماره‌یِ ساده
/ʧel/ شماره‌یِ ساده
/ʧe-rɒ/ ضمیرِ پرسشی
/-ʧi/ پس‌وند
/ʧi/ ضمیرِ پرسشی
/ʧi/ ضمیرِ تهی
/ʧihɒ/ ضمیرِ پرسشی
/ʧo/ پیش‌نهشت
/ʧo/ میانجی
/ʧon/ میانجی
/ʧon/ پیش‌نهشت
/ʧon ɒn/ ضمیرِ چگونگی
/ʧon in/ ضمیرِ چگونگی
/ʧun/ میانجی
/ʧun/ پیش‌نهشت
/ʧun/ ضمیرِ پرسشی
/ʧun ɒn/ ضمیرِ چگونگی
/ʧun in/ ضمیرِ چگونگی
/u/
/-u/ پردازه‌یِ شناختی
/-u/ پس‌وند
/u/ ضمیرِ شخصی
/uj/ ضمیرِ شخصی
/-ul/ پس‌وند
/-ulæ/ پس‌وند
/-ule/ پس‌وند
/-umænd/ پس‌وند
/-ur/ پس‌وند
/uʃɒn/ ضمیرِ شخصی
/v/
/vɒ-/ پیش‌وند
/vɒ/ پیش‌نهشت
/-vɒ/ پس‌وند
/vɒ/ اداتِ فعلی
/-vɒn/ پس‌وند
/-vɒnæ/ پس‌وند
/-vɒne/ پس‌وند
/-vɒr/ پس‌وند
/-vɒræ/ پس‌وند
/-vɒre/ پس‌وند
/væ-/ ضمیرِ شخصی
/væ/ میانجی
/væj/ ضمیرِ شخصی
/væj/ ضمیرِ نسبی
/væleː/ ادات
/væli/ ادات
/-væn/ پس‌وند
/-vænd/ پس‌وند
/-vær/ پس‌وند
/vær/ اداتِ فعلی
/-væʃ/ پس‌وند
/vej/ ضمیرِ شخصی
/vej/ ضمیرِ نسبی
/-vil/ پس‌وند
/vo/ میانجی
/x/
/xæjl-i/ ضمیرِ بخشی
/xæjl-i-hɒ/ ضمیرِ بخشی
/-xæn/ پس‌وند
/xejl-i/ ضمیرِ بخشی
/xejl-i-hɒ/ ضمیرِ بخشی
/xeːʃ/ ضمیرِ بازتابی و کانونی
/xeːʃ-tæn/ ضمیرِ بازتابی و کانونی
/xiʃ/ ضمیرِ بازتابی و کانونی
/xiʃ-tæn/ ضمیرِ بازتابی و کانونی
/xod/ ادات
/xod/ ضمیرِ بازتابی و کانونی
/xodhɒ/ ضمیرِ بازتابی و کانونی
/xoð/ ادات
/xoð/ ضمیرِ بازتابی و کانونی
/xoðhɒ/ ضمیرِ بازتابی و کانونی
/xordæ-i/ ضمیرِ شمارشی
/xorde-i/ ضمیرِ شمارشی
/xvæð/ ادات
/xvæð/ ضمیرِ بازتابی و کانونی
/xvæðhɒ/ ضمیرِ بازتابی و کانونی
/xveːʃ/ ضمیرِ بازتابی و کانونی
/xveːʃ-tæn/ ضمیرِ بازتابی و کانونی
/z/
/-zɒr/ پس‌وند
/-zæ/ پس‌وند
/-ze/ پس‌وند
/ze/ پیش‌نهشت
/ze ~ bær/ پیرانهشت
/ze ~ rɒ/ پیرانهشت
/zi/ پیش‌نهشت
/ʒ/
/-ʒæ/ پس‌وند
/-ʒæk/ پس‌وند
/-ʒe/ پس‌وند

دیدگاهتان را بنویسید