۱۲×۳. بنِ اسمی

بنِ اسمی بنی‌ست که از دگردیسیِ واکه‌ای (گردشِ واکه‌هایِ هند و اروپاییِ) برخی از ریشه‌هایِ فعل یا بن‌هایِ حال به دست می‌آید (نگاه کنید به جستارِ ۱×ث×آ.). این بن‌ها به عنوانِ سازه‌یِ بندِ فعلی به کار نمی‌روند، ولی در زبانِ پارسی در ساختارِ بندهایِ اسمی و صفتی به چشم می‌خورند.

جستارها

آ. ساختار

 1. دگردیسیِ رشته‌هایِ واجیِ /ær/ و /or/ به /ɒr/ در برساختنِ بنِ اسمی از ریشه‌یِ فعل:

  /kær/کار /kɒr/

  /bor/بار /bɒr/

  /xor/خوار /xɒr/

 2. دگردیسیِ واکه‌یِ پایانیِ /ɒ/ به /un/ در برساختنِ بنِ اسمی از بنِ حال:

  /æfsɒ/افسون /æfsun/

  /æfzɒ/افزون /æfzun/

  /ɒzmɒ/آزمون /ɒzmun/

  /nemɒ/نمون /nemun/

  /sɒ/سون /sun/

 3. دگردیسیِ کم و بیش بی‌قاعده در برساختنِ بنِ اسمی از ریشه‌یِ فعل:

  /ɒvix/آونگ /ɒvæng/

  /færhix/فرهنگ /færhæng/

  /bor/برین /borin/

  /mor/مرگ /mærg/

  /neʃæs/نشیمن /neʃimæn/

  /pær/پرواز /pærvɒz/

ب. کاربرد

 • به عنوانِ کنش:
  1. از راهِ اسم‌شدن:

   اگر آزمون /ɒzmun/ را یکی خورد زهر

   از آن خوردن‌ش درد و مرگ /mærg/ است بهر

   فردوسی (سده‌یِ چهارم خورشیدی)

  2. با پس‌وندهایِ /-eʃ/، /-iʃ/، /-eʃt/ و /-eʃn/:

   مردِ سرهنگ از آن نمونشِ /nemuneʃ/ راست

   از سرِ خونِ آن صنم بر خاست

   نظامیِ گنجه‌ای (سده‌یِ ششم و هفتم خورشیدی)

   دلی باید اندیشه را تیز و تند

   برینش /borineʃ/ نیاید زِ شمشیرِ کند

   نظامیِ گنجه‌ای (سده‌یِ ششم و هفتم خورشیدی)

 • به عنوانِ اسمِ مکان، از راهِ اسم‌شدن: نشیمن /neʃimæn/
 • به عنوانِ صفتِ کنش‌پذیر:
  1. از راهِ صفت‌شدن: افزون /æfzun/، برین /borin/

   چون برید و داد او را یک برین

   هم‌چو شکّر خوردش و چون انگبین

   مولوی (سده‌یِ ششم و هفتم خورشیدی)

  2. با پس‌وندِ /-æ/: نمونه /nemunæ/
 • به عنوانِ صفتِ کنش‌گرِ ساده:
  1. با پس‌وندِ /-ɒn/: آونگان /ɒvængɒn/
  2. از ویژگی‌هایِ زبانِ پارسی این‌ست که صفتِ کنش‌گرِ ساده می‌تواند در این هم‌نشانیِ پردازشی جایِ خود را به بنِ اسمی بدهد:

   گوشت‌خوار /guʃt-xɒr/، ظفرنمون /zæfær-nemun/

   این ساختارها را می‌توان حتّا با سازه‌هایِ دیگرِ جمله نیز به کار برد، مانندِ قیدِ روانی: روزافزون /ruz-æfzun/

دیدگاهتان را بنویسید