۶×۱×۲. شماره‌یِ مرکّب

شماره‌هایِ مرکّب شماره‌هایِ آمارشی‌ای هستند که از یک شماره‌یِ ساده و یک شماره‌یِ کسری تشکیل می‌شوند.

جستارها

آ. ساختارِ شماره‌هایِ مرکّب

این دو شماره را به یاریِ میانجیِ /o/ با هم هم‌پایه می‌کنیم:

دو و سه‌پنجم /do vo se-pænʤom/

بیست و سه‌هفتم /bist o se-hæftom/

بندهایِ اسمی نصفی /nesf-i/ (ا[NPا[NPنصف /nesf/] [Dپردازه‌یِ شناختیِ /-i/]]) و نیم /nim/ را نیز می‌توان به سانِ شماره‌هایِ کسری در ساختارِ شماره‌هایِ مرکّب به کار برد:

بیست و پنج و نصفی /bist o pænʤ o nesf-i/

ده و نیم /dæh o nim/

ب. الگویِ بندهایِ آمارشی با شماره‌یِ مرکّب

برایِ ساختنِ بندِ آمارشی از شماره‌هایِ مرکّب در پارسی، نخست بندی آمارشی با بخشِ ساده‌یِ شماره می‌سازیم و سپس آن را به یاریِ میانجیِ /o/ با بخشِ کسری هم‌پایه می‌کنیم.

پس الگویِ این بندهایِ آمارشی ا[DetPا[NPا[NPشماره‌یِ ساده] [NPبندِ اسمی]] [Conمیانجیِ /o/] [NPشماره‌یِ کسری]] است:

پنج کیلو و دو‌سوم /pænʤ kilu o do-sevvom/

سه سال و نیم /se sɒl o nim/

دیدگاهتان را بنویسید