۷×۱۷. ضمیرِ نسبی

ضمیرهایِ نسبی ضمیرهایی اسمی هستند که (به چهره‌یِ کانونِ پرداخت) در ساختارِ شماره‌هایِ نسبی به کار می‌روند (نگاه کنید به جستارِ ۶×۳×آ.).

بندهایِ اسمیِ زیر در زبانِ پارسی در نقشِ ضمیرِ نسبی به چشم می‌خورند:

 • بندِ هم‌نشانده‌یِ برابر /bær-ɒ-bær/ (برساخته از اسمِ بر /bær/ به معنیِ «بلندا» و میان‌وندِ /-ɒ-/):

  نعمتِ ما به چشمِ هم‌سایه

  سد برابر /sæd bær-ɒ-bær/ فزون کند پایه

  رشیدِ یاسمی (سده‌یِ سیزدهم و چهاردهم خورشیدی)

 • بندِ پردازه‌دارِ چندان /ʧænd-ɒn/ (= ا[NPا[NPچند /ʧænd/] [DetPضمیرِ اشاره‌یِ پی‌بستِ «آن» /-ɒn/]]) به معنیِ «آن چند» و «آن انـدازه».

  دو چندان /do ʧænd-ɒn/ که رشتی به روزی برشت

  شمارَش همی بر زمین بر نوشت

  فردوسی (سده‌یِ چهارم خورشیدی)

  گر هزارم جفا و جور کنی

  دوست دارم هزار چندان‌ت /hezɒr ʧænd-ɒn/

  سعدی (سده‌یِ ششم و هفتم خورشیدی)

 • در گویش‌هایِ کهن، ضمیرِ شخصیِ «وی» /væj/:

  گر صالح و گر فاسق، بر فطرتِ خویش‌م من

  گو: «تخمِ نکو بفشان، از ما بستان ده وی /dæh væj/»

  نزاریِ فهستانی (سده‌یِ هفتم و هشتم خورشیدی)

دیدگاهتان را بنویسید