۶×۱×۳. شماره‌یِ اعشاری

شماره‌هایِ اعشاری شماره‌هایِ آمارشی‌ای هستند که بر کسرهایی دلالت بکنند که مخرج‌شان توانِ ساده‌ای از ۱۰ باشد و باقی‌مانده داشته باشند.

جستارها

آ. ساختارِ شماره‌هایِ اعشاری

شماره‌هایِ اعشاری از راهِ هم‌نشانیِ زنجیره‌ای به دست می‌آیند و دارایِ سازه‌هایِ زیر هستند:

 1. بخشِ پیش از ممیّز به چهره‌یِ شماره‌یِ ساده
 2. اسمِ ممیّز /momajjez/
 3. اگر بخشِ پس از ممیّز با یک صفر آغاز شود، شماره‌یِ ساده‌یِ صفر /sefr/
 4. اگر بخشِ پس از ممیّز با چند صفر آغاز شود، بندِ آمارشی با الگویِ ا[Dا[NPشماره‌یِ ساده] [NPشماره‌یِ ساده‌یِ صفر /sefr/]] (که در آن شماره‌یِ ساده بر شمارِ صفرها دلالت می‌کند).
 5. بخشِ پس از ممیّز (بدونِ صفرهایِ آغازین) به چهره‌یِ شماره‌یِ ساده

برایِ نمونه:

 • ۱/۰۳: یک ممیّز صفر سه /jek momæjjez sefr se/
 • ۱۴/۰۰۱۱: چارده ممیّز دو صفر یازده /ʧɒrdæh momæjjez do sefr jɒzdæh/
 • ۲/۳: دو ممیّز سه /do momæjjez se/
 • ۱۰/۲۵: ده ممیّز بیست و پنج /dæh momæjjez bist o pænʤ/
 • ۰/۷۶: صفر ممیّز هفتاد و شش /seft momæjjez hæftɒd o ʃeʃ/

می‌توان شماره‌هایِ اعشاریِ ریاضی را به سانِ مرکّب (یا شماره‌هایِ کسری) نیز ادا کرد، که دیگر از دیدِ دستوری شماره‌یِ اعشاری به شمار نمی‌آیند:

 • ۱/۲: یک و دو دهم /jek o do dæhom/
 • ۲۵/۰۳: بیست و پنج و سه سدم /bist o pænʤ o se sædom/

ب. الگویِ بندهایِ آمارشی با شماره‌یِ اعشاری

بندهایِ آمارشی با شماره‌یِ اعشاری الگویِ ا[DetPا[NPشماره‌یِ اعشاری] [NPبندِ اسمی]] دارند:

دو ممیّز دوازده گرم /do momæjjez dævɒzdæh geræm/

دوازده ممیّز سه میلیمتر /dævɒzdæh momæjjez se milimetr/

دیدگاهتان را بنویسید